Svenska Golfhistoriska Sällskapet

En av Sällskapets medlemmar. Foto: Stefan RisbergEn av Sällskapets medlemmar. Foto: Stefan Risberg

1.   Föreningens namn är Svenska Golfhistoriska Sällskapet (förkortat SGS), på engelska "The Swedish Society of Golf Historians".

2.   Medlem i SGS är den som erlagt gällande årsavgift.

      Medlem har rätt att deltaga i SGS aktiviteter och få information om verksamheten och har rösträtt vid sällskapets årsmöten.

      Medlem har skyldighet att följa SGS stadgar och betala beslutade avgifter.

      Enskild medlem kan ej företräda SGS annat än efter beslut av styrelsen.

      Medlem som vill utträda ur SGS ska anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet.

      Medlem som under verksamhetsåret ej fullgjort sina ekonomiska förpliktelser anses ha utträtt ur sällskapet.

      Medlem får ej uteslutas av annan anledning än att ha motarbetat sällskapets syfte eller verksamhet eller att ha uppenbart skadat sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

      Hedersmedlem: Medlem som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för SGS eller svensk golfhistoria kan efter förslag av styrelsen av årsmötet väljas till Hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 

      Kallad medlem: Person som gjort förtjänstfulla insatser för SGS eller svensk golfhistoria kan av styrelsen utses till Kallad medlem. Kallad medlem är befriad från årsavgift. 

      Stödjande medlem: Stödjande medlem är juridisk person som betalar särskild årsavgift eller är sponsor till SGS. Stödjande medlem har ej rösträtt. 

3.   SGS leds av en styrelse om 5-7 personer där geografisk spridning i styrelsens sammansättning eftersträvas. 

4.   Årsmötet väljer ordförande (President) för SGS på ett år samt två eller tre ledamöter i styrelsen på två år. 

5.   Styrelsen utser inom sig vice ordförande (Vice President), sekreterare (Honorary Secretary) och kassör (Treasurer).

6.   SGS verksamhetsår är kalenderår.

7.   Årsmötet arrangeras senast den 30 juni på svensk golfklubb/golfanläggning och föregås av kallelse minst 20 dagar i förväg. 

8a.  Årsmötet beslutar om årsavgifter samt väljer två revisorer.

8b.  Årsmötet väljer tre ledamöter till valberedningen, varav en ledamot på två år och två ledamöter på ett år. Årsmötet utser sammankallande i valberedningen.

9.   Vid årsmötet, som följer gängse dagordning för ideella föreningar, har varje närvarande medlem en röst.

10.  För förändring av SGS stadgar krävs skriftligt förslag som inkommit till sekreteraren minst en månad före utsatt årsmöte. Beslut om föreslagen stadgeändring kräver minst 3/4 majoritet vid årsmötet.

11.  Vid SGS eventuella upplösning ska innestående medel överlåtas i första hand till Stiftelsen Svenska Golfmuseet eller, i andra hand, till Svenska Golfförbundet, och av mottagaren användas enligt Sällskapets syften. 

Senast reviderade vid årsmötet den 1 juni 2018.

      

     

    

Årets jubilarer

Tips för dig som skriver golfklubbens historia!